Bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân thể hiện vai trò và trách nhiệm làm chủ đất nước Việt Nam. Mỗi người dân phải tham gia bầu cử và ứng cử theo quy định của pháp luật, để góp phần xây dựng bộ máy lãnh đạo của nhà nước ngày càng hoàn thiện. Vậy bạn có biết bao nhiêu tuổi được bầu cử theo quy định của pháp luật hiện hành. Hãy đọc bài viết này để có câu trả lời nha.

bao nhiêu tuổi được bầu cử

Bầu cử ở Việt Nam là gì?

Như mình được biết, bầu cử là quá trình bỏ phiếu kín các cử tri. Giúp cử tri (người dân) đưa ra quyết định theo pháp luật và chọn ra người đại biểu đại diện cho cử tri, nắm giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam.

Việc này giúp người dân thể hiện quyền làm chủ và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Ngoài ra, bầu cử giúp người dân chọn ra người có tiếng nói chung với mình. Để người thắng bầu cử đứng ra bảo vệ quyền lợi và tư tưởng của người dân.

bao nhiêu tuổi được bầu cử

Ở Việt Nam gồm bầu cử Quốc hội (ở Trung ương) và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (ở địa phương). Thông thường, các cuộc bầu cử được tiến hành khi các cơ quan dân cử (hay cơ quan quyền lực nhà nước) hết nhiệm kỳ thì sẽ được ấn định vào vị trí công tác khác. 

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm, kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau. Sáu mươi ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong.

Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo những nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Bao nhiêu tuổi được bầu cử.

bao nhiêu tuổi được bầu cử

Theo điều 27 Hiến pháp năm 2013 quy định: công dân Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội.

Những công dân này không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú đều được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử.. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri?

  • Đầu tiên là người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật
  • Thứ hai là người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án;
  • Thứ ba là người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo;
  • Cuối cùng là người mất năng lực hành vi dân sự

bao nhiêu tuổi được bầu cử

Nhiệm vụ bầu cử của công dân Việt Nam có vai trò cực kì quan trọng đối người dân, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Do vậy, mỗi người Việt Nam khi tới tuổi bầu cử hãy thể hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hy vọng bài viết này giúp bạn có thêm nhiều kiến thức. Cám ơn các bạn đã ủng hộ bài viết bạn có biết bao nhiêu tuổi được bầu cử.

Các từ khóa liên quan:

  • bao nhiêu tuổi được bầu cử
Đố Các Bạn Có Biết Bao Nhiêu Tuổi Được Bầu Cử?
Thi Thử Bằng Lái XeTải Đề >>
+ +